3 ĐIỂM THAY ĐỔI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI VIỆC KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ, có rất nhiều các điểm thay đổi, liên quan đến hồ sơ khai thuế. Đại lý thuế A&T xin được chia sẻ cùng quý vị 3 điểm đặc biệt đối với việc KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ.

 

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định về KHAI BỔ SUNG TỜ KHAI QUYẾT TOÁN thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì THÌ ĐỒNG THỜI PHẢI KHAI BỔ SUNG TỜ KHAI THÁNG, QUÝ CÓ SAI, SÓT TƯƠNG ỨNG (Điểm a Khoản 4 Điều 7).

Trước đây: Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm, không phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng. TỨC LÀ NẾU SỬA TK QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN THÌ PHẢI KHAI LẠI CÁC TỜ KHAI CỦA THÁNG, QUÝ SAI SÓT LIÊN QUAN VỚI QUYẾT TOÁN.

 

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi CHƯA NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ CỦA KỲ TÍNH THUẾ TIẾP THEO VÀ CHƯA NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ (Điểm b Khoản 4 Điều 7).

Trước đây: Căn cứ các quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn: Trường hợp CHƯA ĐẾN THỜI HẠN KHAI THUẾ CỦA KỲ TÍNH THUẾ TIẾP THEO, người nộp thuế CHƯA NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐỂ ĐƯA SỐ THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ CHUYỂN KỲ SAU CỦA KỲ TÍNH THUẾ TRƯỚC SANG CHỈ TIÊU SỐ THUẾ KHẤU TRỪ KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG TRÊN TỜ KHAI CHÍNH THỨC CỦA KỲ TÍNH THUẾ TIẾP THEO và CHƯA NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ gửi cơ quan thuế thì được khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế đó.

 

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định người nộp thuế được nộp hồ sơ KHAI BỔ SUNG cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện HỒ SƠ KHAI THUẾ LẦN ĐẦU ĐÃ NỘP nộp cho cơ quan thuế có sai, sót CHƯA HẾT THỜI HẠN NỘP hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót (Khoản 4 Điều 7). TỨC LÀ CHƯA HẾT HẠN NỘP TK MUỐN NỘP LẠI TỜ KHAI THÌ PHẢI LÀM TK BỔ SUNG (TRƯỚC TRONG HẠN NỘP TK CHÍNH THỨC)

Trước đây: Tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

error: Content is protected !!