TTDB_Luật 27_2008_QH12_14_11_08

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 27/2008/QH12 Ngày ban hành 14/11/2008 Ngày có hiệu lực ...

TTDB_Luật 70_2014_QH13_26_11_14 sửa đổi, bổ sung Luật 27

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 70/2014/QH13 Ngày ban hành 26/11/2014 Ngày có hiệu lực ...

Nghị định 108_2015_ND-CP_28 _10_15

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 108/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 28/10/2015 Ngày có hiệu lực ...

Thông tư 195_2015_TT-BTC_24 11 15

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 195/2015/TT-BTC Ngày ban hành 24/11/2015 Ngày có hiệu lực ...

Luật 106_2016_QH13_06 04 16_GTGT_TTDB_QLT

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 106/2016/QH13 Ngày ban hành 06/4/2016 Ngày có hiệu lực ...

Thông tư 130_2016_TT-BTC_12 08 16- GTGT,TTDB, Luật QLT

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 130/2016/TT-BTC Ngày ban hành 12/8/2016 Ngày có hiệu lực ...

Văn bản hợp nhất số 02_VBHN-VPQH_28_04_16_Luật thuế TTĐB

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 02/VBHN-VPQH Ngày ban hành 28/04/2016 Ngày có hiệu lực ...

Văn bản hợp nhất số 18_VBHN-BTC_21 10 16_Hợp nhất nghị định thuế TTĐB

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 18/VBHN-BTC Ngày ban hành October 21, 2016 Ngày có ...

Thông tư 20_2017_TT-BTC_06_03_17 Sửa đổi Thông tư 195

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 20/2017/TT-BTC Ngày ban hành 06/03/2017 Ngày có hiệu lực ...

Văn bản hợp nhất số 12_VBHN-BTC_15 05 17_Thông tư

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 12/VBHN-BTC Ngày ban hành 15/5/2017 Ngày có hiệu lực ...

error: Content is protected !!