Luật 13_2008_QH12_GTGT_03 06 08

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 13/2008/QH12 Ngày ban hành 03/06/2008 Ngày có hiệu lực ...

Luật 31_2013_QH13_19 06 13_Sửa đổi GTGT

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 31/2013/QH13 Ngày ban hành 19/06/2013 Ngày có hiệu lực ...

TT 219_2013_TT-BTC 31 12 13_ GTGT

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 219/2013/TT- BTC Ngày ban hành 31/12/2013 Ngày có hiệu ...

TT 119_ 2014_ TT_ BTC 25 08 14 Cải cách thủ tục thuế

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 119/2014/TT- BTC Ngày ban hành 25/8/2014 Ngày có hiệu ...

TT 92_2015_TT-BTC_15 06 15

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 92/2015/TT-BTC Ngày ban hành 15/06/2015 Ngày có hiệu lực ...

Số 16_VBHN-BTC_17 06 15

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 16/VBHN-BTC Ngày ban hành 17/06/2015 Ngày có hiệu lực ...

TT_193_2015_TT-BTC_24 11 15

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 193/2015/TT-BTC Ngày ban hành 24/11/2015 Ngày có hiệu lực ...

VB_số 06_VBHN-BTC_ 04 _04_ 17QD_chi tiết và hd thi hành 1 số điều_Luật thuế gtgt

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 06/VBHN-BTC Ngày ban hành 04/04/2017 Ngày có hiệu lực ...

Luật 106_2016_QH13_06 04 16

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 106/2016/QH13 Ngày ban hành 06/04/2016 Ngày có hiệu lực ...

Thông tư số 99_2016_TT-BTC_29 06 16-Hoàn thuế

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 99/2016/TT-BTC Ngày ban hành 29/06/2016 Ngày có hiệu lực ...

error: Content is protected !!