Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNDN và cách tính tiền phạt

Theo Luật số: 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 “sửa đổi, bổ sung một ...

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, thông báo thay đổi thông tin

Theo quy định tại điều 7 thông tư 166/TT-BTC ngày 15/11/2013. Xử phạt đối với ...

Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn

Tại điều 12 thông tư 166/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định về việc xử phạt đối ...

error: Content is protected !!