Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn chứng từ

1. Phạm vi điều chỉnh: Cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc sử dụng ...

Thông tư số 119/2018/NĐ-CP về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

CP đã ban hành Thông tư số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của ...

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

          Ngày 12/9/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa ...

Nghị định 51_2010_ND-CP_105694

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 51/2010/NĐ-CP Ngày ban hành 14/05/2010 Ngày có hiệu lực ...

Nghị định 04_2014_ND-CP_17 01 14

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 04/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 17/01/2014 Ngày có hiệu lực ...

TT39_2014_TT-BTC_ Hóa đơn

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 39/2014/TT-BTC Ngày ban hành 31/03/2014 Ngày có hiệu lực ...

TT 10_2014_TT-BTC_Xử phạt hóa đơn

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 10/2014/TT-BTC Ngày ban hành 17/01/2014 Ngày có hiệu lực ...

TT 176_2016_TT-BTC_322048_Xử phạt hóa đơn

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 176/2016/TT-BTC Ngày ban hành 31/10/2016 Ngày có hiệu lực ...

TT37_2017_TT-BTC_Hóa đơn

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 37/2017/TT-BTC Ngày ban hành 27/04/2017 Ngày có hiệu lực ...

error: Content is protected !!