Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Luật thuế TNCN 04-2007-QH12 ngày 21 11 2007

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 04/2007/QH12 Ngày ban hành 21/11/2007 Ngày có hiệu lực ...

Luật số 26_2012_QH13_ 211112 sửa đổi luật thuế TNCN

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 26/2012/QH13 Ngày ban hành 22/11/2012 Ngày có hiệu lực ...

Nghị định số 65_2013_ND-CP_27_06_13 hướng dẫn luật TNCN

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 65/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 27/06/2013 Ngày có hiệu lực ...

Thông tư số 111_2013_TT-BTC_150813 Hướng dẫn TNCN

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 111/2013/TT-BTC Ngày ban hành 15/08/2013 Ngày có hiệu lực ...

Văn bản hợp nhất số 04_VBHN-BTC_05_ 02_ 15 TNCN

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 04/VBHN-BTC Ngày ban hành 05/02/2015 Ngày có hiệu lực ...

Thông tư 92_2015_TT-BTC_15 06 15_GTGT, TNCN

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 92/2015/TT-BTC Ngày ban hành 15/6/2015 Ngày có hiệu lực ...

Văn bản hợp nhất số _05_VBHN-BTC_140316-TNCN

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 05/VBHN-BTC Ngày ban hành 14/3/2016 Ngày có hiệu lực ...

Thông tư 25_2018_TT-BTC_16 03 18 GTGT_TNDN_TNCN

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 25/2018/TT-BTC Ngày ban hành 16/3/2018 Ngày có hiệu lực ...

error: Content is protected !!