TT 130_2016_TT-BTC_12 08 16- Sửa đổi gtgt,ttdb,luật qlt

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 130/2016/TT-BTC Ngày ban hành 12/06/2016 Ngày có hiệu lực ...

TT 173_2016_TT-BTC_28_10_16

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 173/2016/TT-BTC Ngày ban hành 28/10/2016 Ngày có hiệu lực ...

VB số 13_VBHN-BTC_15 05 17

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 13/VBHN-BTC Ngày ban hành 15/05/2017 Ngày có hiệu lực ...

TT 93_2017_TT-BTC_19 09 17 Điều chỉnh đăng ký thuế

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 93/2017/TT-BTC Ngày ban hành 19/09/2017 Ngày có hiệu lực ...

TT 25_2018_TT-BTC_16 03 18

Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu 25/2018/TT-BTC Ngày ban hành 16/03/2018 Ngày có hiệu lực ...

error: Content is protected !!