Bản tin thuế số 02 tháng 12 năm 2020

      Công ty TNHH dịch vụ Đại Lý Thuế A&T tổng hợp văn bản mới số 02, tháng 12 năm 2020, cụ thể như sau:

      1 – Công văn số 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020 về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài.

      – Về việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

      + Đối với chi phí cách ly tại khách sạn cho chuyên gia nước ngoài, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.

      + Đối với khoản chi phí mua vé máy bay công tác cho chuyên gia nước ngoài, nếu khoản chi phí được thực hiện theo quy định tại Điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.

      + Khoản chi phí xét nghiệm Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài được coi là khoản chi có tỉnh chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, nếu khoản chi phí này được thực hiện theo quy định tại Điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.

      – Về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN:

      Trường hợp người lao động nước ngoài được Công ty chi trả khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid- 19 khi nhập cảnh vào Việt Nam thì khoản chi này là lợi ích được hưởng của người lao động. Do đó, khoản chi nêu trên được tính vào thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động.

      2 – Công văn số 5045/TCT-DNL ngày 27/11/2020 về sử dụng hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển vật tư giữa các đơn vị phụ thuộc và cho nhà thầu.

      – Trường hợp trước ngày 30/6/2022, VNPT-Hà Nội đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hoặc cơ quan thuế thông báo áp dụng hóa đơn điện tử thì VNPT-Hà Nội thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan thuế.

      – Trường hợp trước ngày 30/6/2022, VNPT-Hà Nội chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ.

       – Từ ngày 1/7/2022, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ.

      Đối với nội dung về chứng từ khi xuất vật tư để sửa chữa, thi công các công trình viễn thông, đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định chế độ kế toán hiện hành, trường hợp vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn.

      3 – Công văn số 5057/TCT-CS ngày 27/11/2020 về chính sách tiền thuê đất.  

      Ngày 21/06/2012 Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng theo Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai (trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực) và Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo van bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực).

      Trường hợp tiền thuê đất mà Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa nộp vào NSNN được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo chưa phù hợp với quy định tại thời điểm xác định và thông báo tiền thuê đất phải nộp, cơ quan chức năng căn cứ quy định tại điểm 15b, khoản 8 Điều 3 Nghị định số135/2016/NĐ-CP của Chính phủ xác định tại số tiền thuê đất phải nộp, thông báo cho Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa thực hiện nộp bổ sung (nếu có) và không phải nộp tiền chậm nộp đổi với khoản thu bổ sung này đối với thời gian trước khi xác định lại tiền thuê đất.

      Đối với số tiền thuê đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo trước khi xác định lại, Công ty tiếp tục nộp theo số đã thông báo; trường hợp nộp chưa đủ thì phải nộp số còn thiếu và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

      4 – Công văn 5079/TCT-DNL ngày 30/11/2020 về hướng dẫn khấu trừ thuế

      – Trường hợp Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh áp dụng chính sách chiết khấu thương mại cho đại lý cá nhân là đối tượng không thực hiện điều chỉnh thuế GTGT theo hóa đơn do công ty cung cấp đối với khoản chiết khấu thương mại này thì đại lý cá nhân ủy quyền cho Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh khai thuế thay và nộp thuế thay cá nhân theo quy định của pháp luật.

      – Trường hợp Hợp đồng đại lý phân phối bia hơi, bia tươi VIDA được ký giữa Công ty cố phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh (bên A) và cá nhân kinh doanh (bên B) với giá bên A bán cho bên B là giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, thuế GTGT (không bao gồm vỏ bốc, keg), Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh (bên A) thực hiện hỗ trợ vận chuyển cho bên B bằng tiền nếu bên B tự vận chuyển bia từ kho của bên A với giá bán không thay đổi thì việc khấu trừ thuế TNCN của cá nhân kinh doanh là đại lý bán hàng được thực hiện như sau:

      Cá nhân kinh doanh là đại lý bán hàng hóa được nhận khoản hỗ trợ vận chuyển bằng tiền hoặc không bằng tiền từ Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh thì không phải kê khai nộp thuế GTGT nhưng phải thực hiện kê khai nộp thuế TNCN 1% trên tổng số tiền hỗ trợ vận chuyển nhận được.

      Cá nhân kinh doanh ủy quyền cho Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh thực hiện khai thuế, nộp thuế đối với khoản tiền hỗ trợ vận chuyển nêu trên theo tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

      5 – Công văn số 5142/TCT-DNNCN ngày 03/12/2020 về thuế TNCN đối với hội gia đình, cá nhân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để trồng cây cao su

      Trường hợp hộ gia đình, cá nhân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần cao su Lai Châu để thực hiện dự án trồng cây cao su thì thu nhập nhận được khi chia sản phẩm với diện tích tương ứng thuộc thu nhập từ đầu tư vốn.

      Phần thu nhập của hộ gia đình, cá nhân tham gia trực tiếp làm công nhân  trồng cao su do Công ty Cổ phần cao su Lai Châu chi trả thuộc thu nhập từ tiền lương, tiền công.

      6 – Công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

      Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.

      Để giúp người nộp thuế, các đối tượng liên quan nắm bắt được các nội dung cơ bản của Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

       Hội Tư vấn thuế Việt Nam gửi đến Hội viên công văn 5189/TCT-CS nêu trên.

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!