Bản tin thuế số 02 tháng 07 năm 2020

      Công ty TNHH dịch vụ Đại Lý Thuế A&T tổng hợp văn bản mới số 02, tháng 07 năm 2020, cụ thể như sau:

      1 – Công văn số 2621/TCT-KK ngày 26/6/2020 về kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

      Trường hợp người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh phát sinh nghĩa vụ đối với những hoạt động quy định tại Khoản 3 Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014 thì phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng kinh doanh theo đúng quy định.

      Trường hợp người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh phát sinh nghĩa vụ đối với những hoạt động không được quy định tại Khoản 3 Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014 thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh về việc tiếp tục kinh doanh trở lại trước thời hạn và phải thực hiện đầy đủ các quy định về khai, nộp thuế theo quy định.

      Từ ngày 01/07/2020, việc quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019.

      2 – Công văn số 2628/TCT-DNL ngày 26/6/2020 về xử lý phần chi không hết của Quỹ phát triển KH&CN tại VNPT

      Thực tế từ năm 2015 đến hết ngày 31/12/2019, Kho bạc Nhà nước không phát hành tín phiếu kho bạc kỳ hạn một năm (52 tuần) và ngày phát hành gần nhất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn này là ngày 19/8/2014 với mức lãi suất là 4,59%/năm. Do vậy, trường hợp của VNPT nếu phải hoàn nhập Quỹ KHCN không sử dụng hết vào thời điểm 31/12/2019 thì áp dụng lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần Quỹ KHCN (khi chưa sử dụng hết 70% phần quỹ trích năm 2014) theo lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn 52 tuần đương đương 01 năm) gần nhất trước thời điểm tính lãi là vào ngày 19/8/2014 với mức lãi suất là 4,59%/năm.

      3 – Công văn số 2668/TCT-CS  ngày 29/6/2020 về chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất

      Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất thực hiện chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất thì kể từ thời điểm doanh nghiệp được hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất theo quy định của pháp luật (doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), nếu doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì đề nghị doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định được trích dẫn nêu trên và pháp luật có liên quan.

      4 – Công văn số 2697/TCT-KK ngày 01/7/2020 về khai thuế đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản

      Trường hợp Công ty và khách hàng có hợp đồng thỏa thuận sử dụng tên, địa chỉ và mã số thuế của Công ty trên hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra liên quan trực tiếp đến địa điểm kinh doanh, thì:

      Nếu bên bán chưa lập hóa đơn, chứng từ thì hai bên bổ sung phụ lục hợp đồng để ghi thông tin theo đúng nội dung hướng dẫn lập hóa đơn tại công văn số 405/TCT-KK ngày 4/2/2020 của Tổng cục Thuế.

      Nếu bên bán đã lập hóa đơn, chứng từ theo tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tự xác định các hóa đơn, chứng từ phục vụ cho hoạt động của địa điểm kinh doanh để khai thuế cho địa điểm kinh doanh.

      Từ ngày 1/7/2020, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

      5 – Công văn số 2701/TCT-KK ngày 01/7/2020 về hoàn thuế GTGT khi sáp nhập doanh nghiệp

      Trường hợp Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế do sáp nhập doanh nghiệp, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT từ tháng 09/2018 đến tháng 03/2019, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT tháng 04/2019 của Công ty TNHH Hoshino (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là Công ty) có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã thực hiện kiểm tra thuế tại Công ty theo Quyết định kiểm tra số 1741/QĐ-CT ngày 26/8/2019 thì Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh xác định đầy đủ, chính xác nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH Hoshino (Việt Nam) phải hoàn thành trước khi thực hiện thủ tục đóng mã số thuế do sáp nhập. Trường hợp sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, nếu Công ty có số thuế GTGT đủ điều kiện được hoàn thì Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty theo đúng quy định.

 Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!