Bản tin thuế số 03 tháng 04 năm 2020

      Công ty TNHH dịch vụ Đại Lý Thuế A&T tổng hợp văn bản mới số 03, tháng 04 năm 2020, cụ thể như sau:

 

      1 – Công văn số 1304/TCT-CS ngày 27/3/2020 về thuế GTGT

      Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì doanh nghiệp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế và phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Do vậy, việc chấm dứt hoạt động quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp chấm dứt hoạt động nên doanh nghiệp không thuộc trường hợp hoàn thuế GTGT quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

      Tệp đính kèm: Download.

 

      2 – Công văn số 1313/TCT-DNNCN ngày 30/3/2020 về vướng mắc thuế TNCN

      – Căn cứ khoản 4 Điều 7 Chương II Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính;

      – Căn cứ khoản 1 Điều 14 chương III Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT- BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

       Trường hợp tổ chức, cá nhân trả một phần thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động không bao gồm thuế thì phải quy đổi phần thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế.

       Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế TP Hà Nội về kỹ thuật tính toán quy đổi một phần thu nhập net (trong đó.có phần trả thay tiền thuê nhà) sang Gross và sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn khi sửa chính sách hiện hành.

      Tệp đính kèm: Download.

 

      3 – Công văn số 1316/TCT-CS ngày 30/3/2020 về thuế GTGT

      Trường hợp giao dịch chuyển nhượng giữa các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản theo quy định tại Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì áp dụng chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng bất động sản và doanh nghiệp bán (chủ đầu tư chuyển nhượng) phải lập hóa đơn khi thu tiền của doanh nghiệp mua (chủ đầu tư nhận chuyển nhượng), kê khai nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm 2.22 Phụ lục số 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, khoản 4 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp giao dịch chuyển nhượng của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn chưa đáp ứng điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản thì chưa áp dụng chính sách thuế và chưa phải lập hóa đơn GTGT.

      Tệp đính kèm: Download.

 

      4 – Công văn số 1320/TCT-KK ngày 30/3/2020 về tiểu mục hạch toán tiền chậm nộp đối với một số khoản thu

      Khoản tiền chậm nộp thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng được hạch toán tiểu mục 4943 và khoản tiền chậm nộp phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ hạch toán tiểu mục 4943 (đối với trường hợp cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu phí) hoặc 4944 (đối với trường hợp cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu phí).

      Từ kỳ thuế tháng 1/2020, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) để thay đổi tiểu mục hạch toán tiền chậm nộp thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng từ tiểu mục 4931 sang tiểu mục 4943 và tiểu mục hạch toán tiền chậm nộp phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ từ tiểu mục 4942 sang tiểu mục 4943/4944 (theo cơ quan thực hiện thu phí). Đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế biết và thực hiện thay thổi nêu trên.

      Tệp đính kèm: Download.

 

      5 – Công văn số 1381/TCT-CS ngày 31/3/2020 về hóa đơn điện tử

      1. Căn cứ Điều 14, Điều 20 Nghị định số 119/2018/NĐ-CPngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

      2. Căn cứ khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTCngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý chuyển tiếp.

Căn cứ quy định trên, từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định sổ 119/2018/ND-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Kể từ thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 32/2011/TT-BTC nhưng chưa sử dụng thì không sử dụng tiếp.

      Tệp đính kèm: Download.

 

      6 – Công văn số 1388/TCT-DNL ngày 31/3/2020 về hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu

      Trường hợp Công ty Flywire có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng để thực hiện dịch vụ thu hộ tiền học phí của khách hàng tại Việt Nam tham gia khóa học tại các tổ chức giáo dục nước ngoài thì thu nhập của Công ty Flywire thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Theo đó, Ngân hàng có trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty Flywire theo tỷ lệ thuế GTGT 5%, thuế TNDN 5% trên doanh thu dịch vụ mà Công ty Flywire nhận được (không bao gồm tiền học phí thu hộ các tổ chức giáo dục nước ngoài do họ thực hiện việc đào tạo ở ngoài Việt Nam).

      Tệp đính kèm: Download.

 

      7 – Công văn số 1393/TCT-KK ngày 01/4/2020 về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

      Trường hợp Công ty TNHH MTV Dệt công nghệ cao Yu Yuang Việt Nam có dự án đầu tư mới, đáp ứng các quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đầu tư thì được giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư phát sinh trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động.

      Trường hợp dự án đầu tư của Công ty bị chậm tiến độ so với nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Công ty có trách nhiệm đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

      Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thuế và phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư.

 

Trân trọng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!