Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNDN và cách tính tiền phạt

Theo Luật số: 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 “sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật thuê TTĐB và Luật quản lý thuế” tại khoản 3 quy định:
3 Khoản 1 Điều 106 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.


Hình minh họa

Đối với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại khoản này từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”

Lưu ý:

Trước ngày 01/07/2013: Mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày
Từ 01/07/2013 đến 31/12/2014: Mức phạt chậm nộp trong 90 ngày đầu là 0.05%/ngày và những ngày còn lại sẽ là 0.07%/ngày.
Từ 01/01/2015 đến 30/06/2016: Mức phạt chậm nộp là 0.05%/ngày.
Từ 1/7/2016: Mức phạt chậm nộp là 0.03%/ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!