QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 2020

      QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

      Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 150.000-240.000 đồng so với năm 2019.

      Cụ thể: Người lao động thuộc :

      Vùng I tăng từ 4.180.000 đồng lên 4.420.000 đồng/tháng;

      Vùng II tăng từ 3.710.000 đồng lên 3.920.000 đồng/tháng;

      Vùng III tăng từ 3.250.000 đồng lên 3.430.000 đồng/tháng;

      Vùng IV tăng từ 2.920.000 đồng lên 3.070.000 đồng/tháng.

      Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Tệp đính kèm: Download.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!