Thông tư số 87/2018/TT-BTC về Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về Thuế

        BTC đã ban hành TT số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 sửa đổi, bổ sung TT số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế. Một số nội dung chủ yếu như sau:         

          – Cơ quan thuế tạm dừng hoặc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt mà đến thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế, cơ quan thuế đã có văn bản quyết định thực hiện một trong các hình thức sau:

                   Quyết định cho nộp dần tiền thuế nợ; hoặc

                   Quyết định cho phép gia hạn nộp thuế; hoặc

                   Thông báo không tính tiền chậm nộp.

          + Quyết định cưỡng chế cũng sẽ chấm dứt hiệu lực khi cơ quan thuế ban hành một trong các văn bản trên.

          – Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được gửi theo phương thức điện tử.

          – Quyết định cưỡng chế được ban hành tại các thời điểm sau:

                   Sau ngày thứ 90 kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn nộp dần tiền thuế nợ;

                   Ngay sau ngày hết thời hạn gia hạn nộp thuế;

                   Ngay sau ngày người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt (bỏ thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được QĐ xử phạt).

        – Đối với người nộp thuế có nhiều tài khoản mở tại tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nhà nước khác nhau, cơ quan thuế có quyền yêu cầu cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với một tài khoản hoặc nhiều tài khoản, đồng thời yêu cầu tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước phong tỏa tài khoản đối với các tài khoản còn lại của người nộp thuế tương ứng với số tiền bị cưỡng chế trong trường hợp cần thiết.

        Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước ngay trong ngày nhận được thông báo nộp đủ tiền thuế để dừng việc phong tỏa tài khoản, cưỡng chế trích tiền từ tài khoản.

        – Căn cứ ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng:

a) Thông tin về hóa đơn của đối tượng bị cưỡng chế tại cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế hoặc dữ liệu của cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có);

b) Thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn do đối tượng bị cưỡng chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác (nếu có) cung cấp theo yêu cầu của người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế trong trường hợp cơ sở dữ liệu tại cơ quan thuế không đầy đủ.

          – Sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu như sau:

a) Sửa đổi các biểu mẫu 01/CC, 07/CC, 08/CC, 09/CC tại Thông tư số 215/2013/TT-BTC theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bổ sung các biểu mẫu 10/CC, 11/CC theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Tệp đính kèm: Download

Trân trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!