THƯỞNG – CHI PHÍ HỢP LÝ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP DOANH NGHIỆP?

      Thưởng – Chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập doanh nghiệp?

                                            

 

      Là một người Lãnh đạo họ luôn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên của mình. Và để động viên, khích lệ họ mỗi doanh nghiệp đều có những khoản thưởng lễ, tết rất lớn…Vậy những khoản chi thưởng này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp hay không? Sau đây Đại lý thuế A&T – Quảng Ninh xin được giải đáp những vướng mắc đó.

      Theo Điều 4 khoản 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi và bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định Chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp, hỗ trợ, phúc lợi cho người lao động được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN cụ thể nếu:

      * Tất cả các khoản tiền thưởng cho người lao động đều phải được nêu cụ thể Mức được hưởng và Điều kiện được hưởng trong đầy đủ trong hồ sơ bao gồm:

      + Hợp đồng lao động

      + Thỏa ước lao động tập thể

      + Quy chế tài chính của Tập đoàn

      + Quy chế thưởng

      * Tất cả các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động không được quá 01 tháng lương thực tế bình quân và phải đảm bảo chi trả hết cho người lao động trước khi hết hạn nộp Hồ sơ quyết toán thuế TNDN.

      * Tất cả các khoản chi này đều phải có chứng từ chi tiết đi kèm: Quyết định thưởng, phiếu chi nếu chi Tiền mặt, Ủy nhiệm chi nếu chi bằng tiền ngân hàng và đính kèm danh sách thưởng có kí nhận đầy đủ.

      + Lưu ý: Đối với những khoản chi có hóa đơn mua hàng, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (Giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

      Đại lý thuế A&T xin chúc bạn một ngày làm việc vui vẻ!

      Các nội dung có liên quan:

      1. Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015: https://dailythuequangninh.com/05tndn-tt-96_2015_tt-btc_22-06-15/

      2. Chi phí loại trừ khi tính thuế TNDN: https://dailythuequangninh.com/chi-phi-loai-tru-khi-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep/

      3. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: https://dailythuequangninh.com/cac-khoan-chi-duoc-tru-va-khong-duoc-tru-khi-xac-dinh-thu-nhap-chiu-thue/

      4. Các văn bản luật cùng các nghị định thông tư hướng dẫn về luật thuế: https://dailythuequangninh.com/chuyen-muc/van-ban-luat/

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180650

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!