5 ĐIỂM MỚI VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

      1 – Thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài.

      1.1 Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12) đối với:

      a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

      b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

      1.2 Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu

      1.3 Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập

      Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu trên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì các địa điểm này cũng được miễn thuế môn bài.

 

      2 – Bổ sung quy định về thời hạn nộp lệ phí môn bài.

      Thời gian nộp lệ phí môn bài chậm nhất vẫn là ngày 30/01 hàng năm. Tuy nhiên vì bổ sung thêm đối tượng được miễn lệ phí nên hạn nộp lệ phí đối với đối tượng này cũng được quy định mới, cụ thể:

      – Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:

      + Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

      + Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

      –  Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau:

      + Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.

      + Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

 

      3 – Mức thu lệ phí môn bài đối với daonh nghiệp nhỏ và vừa.

      Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm nên lệ phí môn bài khhi kết thúc thời gian được miễn có thể chỉ phải nộp bằng ½ mức quy định, cụ thể:

      – Kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm

      – Kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

 

      4 – Không phải nộp lệ phí môn bài nếu ngừng sản xuất kinh doanh.

      Để được miễn nộp lệ phí môn bài cần đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

      – Có văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước ngày 30/01 hàng năm.

      – Chưa nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh

(Nếu không đáp ứng đủ 2 điều kiện trên DN sẽ phải nộp đủ lệ phí môn bài cho cả năm)

 

      5 – Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải kê khai lệ phí môn bài.

 

      Trên đây là 5 điểm mới của Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi quy định về lệ phí môn bài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!