Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ gì để được hạch toán vào chi phí tính thuế TNDN khi gặp phải các tổn như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố bất khả kháng nhưng không được bồi thường?

Hồ sơ cần chuẩn bị để hạch toán các khoản tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn bao gồm những gì?

 

Các khoản tổn thất của doanh nghiệp do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố bất khả kháng khác nhưng không được bồi thường, doanh nghiệp xác định để hạch toán vào chi phí được trừ như thế nào và phải có hồ sơ gì? Đại lý thuế A&T xin được chia sẻ như sau:

Căn cứ Pháp lý: Tại tiết a, điểm 2.1, khoản 2, Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn:

        Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

a) Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ như sau:

– Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản, hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

 b) Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và có xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

          Theo đó khi xác định chi phí trên, doanh nghiêp không cần gửi: Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra sự việc thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn là trong thời gian đó có xảy ra thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!