Khoản chi khấu hao tài sản cố định nào không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

 

Đại lý thuế A&T xin được chia sẻ với quý khách hàng khoản chi khấu hao tài sản cố định nào không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, cụ thể như sau:

 

Căn cứ Pháp lý: Tại tiết a,b,c,d, đ điểm 2.2, khoản 2, Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

c) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2013/TT-BTC; Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 147/2016/TT/BTC)

đ) Khấu hao đối với tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!