Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với HH DV dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ.

  

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với HH DV dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ.
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với HH DV dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ.

         Nội dung: Hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ trường hợp nào phải xác định doanh thu? Và việc xác định doanh thu như thế nào? Đại lý thuế A&T xin được chia sẻ như sau:

         Căn cứ Pháp lý: Tại tiết b, khoản 3, Điều 5 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, Điều 6, Thông tư 119/2014/TT-BTC) hướng dẫn:

         Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.

          Ví dụ: Doanh nghiệp A có chức năng sản xuất phụ tùng ôtô và lắp ráp ôtô. Doanh nghiệp A dùng sản phẩm lốp ôtô do doanh nghiệp sản xuất để trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoặc dùng lốp ôtô để tiếp tục lắp ráp thành ôtô hoàn chỉnh thì trong trường hợp này sản phẩm lốp ôtô của doanh nghiệp không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

          Ví dụ: Doanh nghiệp B là doanh nghiệp sản xuất máy tính. Trong năm doanh nghiệp B có xuất một số máy tính do chính doanh nghiệp sản xuất cho cán bộ công nhân viên để dùng  làm việc tại doanh nghiệp thì các sản phẩm máy tính này không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

          Theo đó, từ ngày 01/09/2014, ngoài hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh, các hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng nội bộ của doanh nghiệp không đưa doanh thu làm cơ sở xác định doanh thu tính thuế TNDN mà chỉ xác định vào chi phí tính thuế TNDN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!