Chi phí khấu hao TSCĐ là tài sản của doanh nghiệp để phục vụ người lao động

Chi phí khấu hao TSCĐ là tài sản của doanh nghiệp để phục vụ người lao động có được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN hay không? Đại lý thuế A&T xin được chia sẻ như sau:

Căn cứ Pháp lý: Tại tiết a, điểm 2.2, khoản 2, Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn:

        Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao  và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe, xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

        Theo đó, từ ngày 01/01/2015 doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ người lao động, đối với các tài sản là thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và khoản chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

       Trân Trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!